İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Sosyal Hizmet Bölümü Düzey (Lisans), TYYÇ: 6. Düzey, QF-EHEA: 1. Düzey, EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

(Programın ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)
Sosyal Hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak arttırmayı hedefleyen çalışma alanıdır. Alanın, sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan uygulayıcıları, birey, aile, grup ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesine gayret gösterirler. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na göre sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilirken, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir. Sosyal hizmetlerin odaklandığı konular genel anlamda evrensel olmakla birlikte, uygulamaların kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak ülkeden ülkeye, zamandan zamana çeşitlilik gösteren öncelikleri vardır. Mesleğin insan hakları ve sosyal adalet temelli ilkeleri, hem ulusal hem de uluslararası etik değerlerini temsil etmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerine verdiği eğitimde, tüm bu tanım, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurur. Program belirlenirken, geleceğin sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç duyacakları bilimsel teorik bilgiyi kazanmaları, mesleğin gerektirdiği etik değerleri özümsemeleri ve iş yaşamına başladıklarında ilk adımlarını özgüven içinde atmalarını sağlayacak ölçüde uygulama pratiğine sahip olmaları hedeflenmiştir. Sosyal Hizmet Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.