www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Akademik Danışmanlık

Önlisans ve Lisans Programları

İstanbul Arel Üniversitesinde, Eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde öğrencilere yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Tez danışmanı atanması

  1. Tez danışmanı, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.
  2. Tez danışmanı; öğretim üyeleri, zorunlu hallerde doktoralı öğretim görevlileri, anasanat dalında ise nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.
  3. Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.
  4. Öğrencinin talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.
  5. Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman atanır.
  6. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıtları danışmanları tarafından yapılır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
  7. Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazereti olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde enstitüye teslim edilir.
  8. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç derslerin tamamlanmasını izleyen yarıyılın başında, ders kayıt haftası içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu ve tez programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliğinde de aynı yöntem izlenir.
  9. Danışmanı, öğrencinin tezi ile ilgili araştırma ve çalışma aşamalarını içeren bir program düzenler. Danışman, tez çalışmasını bu programın her aşaması sonunda yapacağı sınamalarda gelişme raporu ile değerlendirir ve tezin başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek Müdürlüğe bildirir. Tüm bu danışmanlık hizmetleri yanında: Rektörlüğe bağlı olarka görev yapan, Psikolojik Danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezinden de her türlü desteği almaktadırlar.