www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

AKTS Kredilerinin, Hedeflenen Öğrenme Çıktılarına Ulaşabilmek İçin Gereken Öğrenci İş Yükü Temelinde Belirlenmesi

AKTS, öğrencilerin hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmeleri için gereken iş yüküne dayalı, öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir. Öğrenme çıktıları, bir öğrenme sürecinin tamamlanması sonrasında bir öğrenicinin neleri bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiğini tanımlar ve ulusal ve Avrupa yeterlilikler çerçevelerindeki düzey tanımlayıcılar ile ilişkidir.

İş yükü bir öğrencinin hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek üzere tamamlaması gereken bütün öğrenme faaliyetleri (ör. ders, seminer, proje, uygulama, bireysel çalışma ve sınavlar) için harcaması gereken ortalama zamanı gösterir.

Eğitim Öğretim Programlarında AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

İstanbul Arel Üniversitesi'nin tüm yükseköğretim seviyelerinde sunduğu yeterliliklerin kazanılması doğrultusunda hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşmak için gereken iş yükü temelinde AKTS kredileri aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.

  • Ön Lisans Programları AKTS Kredi toplamı 120 AKTS’dir.
  • Lisans Programları AKTS Kredi toplamı 240 AKTS’dir.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programları AKTS Kredi toplamı 90 AKTS’dir.
  • Tezli Yüksek Lisans Programları AKTS Kredi toplamı 120 AKTS’dir.
  • Doktora Programları, AKTS Kredi toplamı Yüksek Lisans mezunları için 180, Lisans mezunları için 240’tır.

Bunlar, Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesindeki (QF-EHEA) düzenlemelerle uyumlu olan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesindeki (TYYÇ) düzenlemelerle de uyumludur.

Ders Birimleri için AKTS Kredilerinin Belirlenmesi:

Yukarıda sunulan yaklaşım çerçevesinde, ders birimleri ile zorunlu ve seçmeli ders modülleri gibi diğer eğitim öğrenim bileşenlerinin öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gereken öğrenci iş yükü temelinde AKTS kredilerinin belirlenmesi, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan AKTS Kullanım Kılavuzu’ndaki standartlar ile uyumludur.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde bir akademik yılda iki dönem vardır ve dönemlerin her biri 17 haftadan (14 eğitim-öğretim haftası, 1 sınavlara hazırlık haftası ve 2 final sınavı haftası) oluşur. Böylece bir dönem, minimum 30 AKTS kredisine ve 765 saatlik öğrenci iş yüküne (dersler, ödevler, okuma, projeler, sınavlar vb. gibi bütün öğrenme ve öğretme faaliyetlerini içeren, yıllık bazda 60 AKTS kredisine karşılık gelen 1530 saatlik iş yükü) karşılık gelir. Dolayısıyla, 1 AKTS kredisi 25,5 saatlik iş yüküne karşılık gelir ve bu, programların ders birimlerinin kredi ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılır.

Her bir ders birimi için AKTS kredisinin belirlenmesi, öğrencilerin, ders biriminin hedeflenen öğrenme çıktılarına başarıyla ulaşabilmeleri için gereken ortalama iş yükünün hesaplanmasıyla, kurumun eğitim öğretim programı/ders birimi geliştirme prosedürleri çerçevesinde dersi veren(ler) tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca, her bir ders biriminin iş yükü, her dönemin sonunda öğrenci anketleri ve ders modüllerinin gözden geçirilmesi ve incelenmesi gibi kurum içi kalite iyileştirme süreçleri ile değerlendirilir ve gerek görülürse ders biriminin iş yükü, dolayısıyla AKTS kredisi, elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre yeniden düzenlenir.

Eğitim öğretim programları ve bunların eğitim bileşenlerine ilişkin iş yükü ve AKTS kredilerinin nasıl belirlendiği Eğitim Öğretim Programları ile Ders Tanımları bölümlerinin ilgili kısımlarında açıklanmıştır.

Siyaset Bilimi Dersinin İş Yükü ve AKTS Kredisi
Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri Etkinlik (Hafta Sayısı) Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Okuma 14 1 14
Ödev 7 1 7
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Ders 14 3 42
Öğrenme - Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü 105
Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri İş Yükü
Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik (Hafta Sayısı) Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Bilgisayar Destekli Sunum 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Bilgisayar Destekli Sunum Hazırlığı 1 3 3
Ölçme - Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü 26
Genel Toplam
Toplam İş Yükü / 25.5
131
5