www.arel.edu.tr Englih

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Öğrenci Kabulü

1.Türk öğrenciler için


 • Önlisans ve Lisans Programları

  Üniversiteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen üniversiteye giriş veya özel yetenek sınavını kazanmış olan veya meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devamları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavını kazanan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar ile 2547 sayılı Kanunun 45'inci Maddesine göre mesleki ve teknik orta-öğretim kurumlarından mezun olup, sınavsız olarak Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

 • Yüksek Lisans ve Doktora Programları

  1. Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için adayların 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans Programına kontenjan dahilinde ALES puanlarına göre sıralanarak öğrenci alınır.

  2. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuarda mezuniyet notunun %50'si, mülakat ve/veya sanat dalı uygulama sınavı sonucunun %50'si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

  3. Doktora programlarına başvurabilmek için Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların başarı notu; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30'u alınarak hesaplanır.

  4. Lisans derecesi ile Doktora Programlarına başvuran adayların başarı notu; ALES puanının %50'si ve lisans mezuniyet not ortalamasının %50`si alınarak hesaplanır.

  5. Adaylar doktora programlarına, hesaplanan başarı notu en yüksek olandan başlanmak suretiyle kontenjan dahilin de kabul edilir. Belirlenen kriterlere göre başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

   6- Sanatta Yeterlik Programına başvurabilmek için Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların genel başarı notu; lisans mezuniyet not ortalamasının 'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ı, mülakat ve/veya sanat dalı uygulama sınavı sonucunun %50'si alınarak hesaplanır.

  6. Lisans derecesi ile Sanatta Yeterlik Programına başvuran adayların genel başarı notu; mezuniyet not ortalamasının %50'si ve mülakat ve/veya sanat dalı uygulama sınavı sonucunun %50'si alınarak hesaplanır.

  7. Sanatta Yeterlik Programında yukarıdaki hesaplamanın haricinde sınav jürisi ek olarak, öğrencilerin sağlayacakları en az iki referans mektubunu, lisansüstü eğitim yapma amaçlarını açıklayan bir kompozisyonu da göz önünde tutabilir.

  8. Adaylar sanatta yeterlik programlarına, başarı notu en yüksek olandan başlanmak suretiyle kontenjan dahilinde kabul edilir. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla yüksek lisans mezuniyet notu, lisans mezuniyet notu, mülakat ve/veya sanat dalı uygulama sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  9. Anabilim/anasanat dalları her yarıyılın sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dahil başvuru ve kabul koşullarını bağlı oldukları enstitüye önerirler. Öneriler ilgili enstitü kurulunda karara bağlanarak Rektörlüğe sunulur. Senato tarafından onaylanan enstitünün yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları ve bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir. Kontenjanlara başvuru için istenen belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

2. Yabancı Öğrenciler için


 • Önlisans ve Lisans Programları

  Lise mezunu, üniversite mezunu veya liselerin son sınıfında okuyan uluslararası öğrenciler önlisans ve lisans programlarımıza kayıt yaptırabilmek için doğrudan üniversitemize başvurabilirler.

 • Yüksek Lisans ve Doktora Programları

  Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilere İngilizce eğitim almak istiyorlarsa, bulundukları ülke İngilizce TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını belgelemeleri halinde, enstitü yönetim kurulunun kararı ile İngilizce yeterlik sınavından muaf sayılabilir. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir. Bu sınav sonucunda eksiklikleri belirlenenler özel bir programa alınır. Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.

  1. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Mütevelli Heyeti kararı ile her akademik yılın başında belirlenir.

   Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde aranacak usul ve esaslar şunlardır:

   • Adayların ALES'ten en az 55 standart puan veya YÖK tarafından belirlenen GMAT/GRE eşdeğer taban puanını almaları gerekir; lisans derecesi ile doktora programlarına başvuranlar için ALES'ten en az 70 standart puan veya YÖK tarafından belirlenen GMAT/GRE puanını almaları gerekir,

   • Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları gerekir,

   • Yabancı uyruklu öğrencilerin; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'in açacağı Türkçe ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını başarmaları gerekir,

   • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere başvuran Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba toplulukları öğrenci adayları; ayrıca bir sınav yapılmadan lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilir. Gerekli görülen hallerde dil ve bilgi seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir, eksikleri belirlenenlere bu eksiklikleri tamamlatılabilir. Sınavı yapacak jüri üç asil bir yedek üyeden oluşur. Burslu öğrenciler ALES'e girmek zorundadır, ancak bunlar Türk uyruklu öğrencilere uygulanan baraja tabi değildir ve ALES'ten almış oldukları puan değerlendirmeye alınarak yerleştirmeleri yapılır. Yerleştirmeler, verilen kontenjanlar çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurullarınca uygun görülen yöntemlerle yapılır.

3. Erasmus Öğrenciler için


Lise mezunu, üniversite mezunu veya liselerin son sınıfında okuyan uluslararası öğrenciler önlisans ve lisans programlarımıza kayıt yaptırabilmek için doğrudan üniversitemize başvurabilirler.

 • Öğrenci Başvuru Formunu doldurması.

 • Öğrenim Anlaşması Formunun danışman ile birlikte doldurulması.

 • Öğrenim Anlaşmasının İstanbul Arel Üniversitesi ve kendi kurumları tarafından imzalanmış olması.

 • 2 adet fotoğraf, Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenim Anlaşması Formu ve resmi kayıt transkriptlerinin aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi
Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:26 / K 34537
Tepekent - Büyükçekmece
İstanbul-Türkiye

4. Farabi Programları için;


Farabi Değişim Programına başvurabilmek için aranan asgari koşullar aşağıda belirtilmektedir:

 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
 • Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması ve alttan derslerinin bulunmaması,
 • Disiplin cezası almamış olması gerekmektedir